நல்ல கல்வியும் தெளிவான அனுபவமும் உள்ளவனை சூழ்ச்சி எளிதாக அண்டாது


நல்ல கல்வியும் தெளிவான அனுபவமும் உள்ளவனை சூழ்ச்சி எளிதாக அண்டாது

Right education, and relevant experience acts as protection against scamsters, and tricksters.

#boymeetsworld #feeny #teacher #professor #education #ssk #srikanthskidambi #srikanthsrinivasankidambi #val-u-pro #consulting #group #llc #5KAcademy #WomenDeDao #WeGet #University #Women #DeDao #Academy #AmmaEcosystem #Amma #Ecosystem #System #Design #AAAA #AAAAMegaEcosystem #brainyreads

Comments